VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR NOAHS ARK BARNEHAGE

GJELDENDE FRA 01.02.2011

1.EIERFORHOLD OG DRIFT

Styret for Rakkestad Normisjon ( generalforsamlingen) har i møte den 17.12.2008 fastsatt disse vedtekter for Noahs Ark Barnehage i medhold om Lov om barnehager og forskrifter.

Vedtektene er sendt Rakkestad kommune til orientering den 17.12.2008, endringer sendt 01.02 2011.

2.FORVALTNINGSMYNDIGHET

Noahs Ark Barnehage eies av Rakkestad Normisjon, som bygger sin virksomhet på Den Norske Kirkes grunn. Eiers oppgaver og ansvar tillegges barnehagens styre. Barnehagen skal drive i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak som gjelder barnehagens drift og vedtekter.

3.STYRET FOR BARNEHAGEN

Styret består av 3 medlemmer +1 varamedlem som ivaretar eierinteressene. Normisjons styre utgjør generalforsamling for barnehagen. Generalforsamlingen velger styret og styrets leder.

Styrets ansvar og arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for den totale drift av barnehagen, økonomisk og administrativt med delegert myndighet fra Normisjonens styre. Hovedansvar som arbeidsgiver med de forpliktelser dette medfører i forhold til lover og forskrifter for øvrig.

4.FORMÅLSBESTEMMELSE

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet.

5.BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDREUTVALG

Samarbeidsutvalget

Barnehagen har et samarbeidsutvalg( SU) og et foreldre/foresatteråd. Foreldre/foresatterådet og de ansatte velger to representanter til SU for 2 år om gangen. Kommunestyret oppnevner en kommunal representant til barnehagens Su som følger valgperioden. Eierens representanter oppnevnes av styret for barnehagen. 2 av medlemmene i SU er fra styret for barnehagen, 2 fra foreldrene og 2 fra personalet i barnehagen.

SU skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. SU's videre oppgaver fremgår av gjeldende forskrifter

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldre til barna i barnehagen.Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

6. OPPTAK

Det er samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen. Opptak av barn foretas administrativt av undervisningsetaten etter innstilling fra barnehagens styrer og eier. Kommunens klagenemnd er klageinstans. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars. Dette kunngjøres i lokalpressen og Rakkestad kommunes hjemmeside. Søknad skjer på elektronisk skjema. Barnehageåret starter 1.august. Barn som har fått tildelt plass, kan beholde denne type plass til skolestart dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Det kan søkes om hel eller delvis permisjon fra plassen ut fra spesielle grunner som alvorlig sykdom, svangerskapspermisjon eller bortfall av arbeid fra en av foreldrene/ foresatte.

OPPTAKSKRITERIER

1.Barn med funksjonshemninger og andre med særskilt behov som etter sakyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehagen( Forskriftene §9)

2. Flerspråklige barn som har behov for å styrke språkforståelsen.

3. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning.

4. Barn fra hjem der et eller flere familiemedlemmer er syke.

5. Barn av foreldre hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet.

6. Andre

Barn som er bosatt i Rakkestad kommune har fortrinnsrett. Ved evt ledig kapasitet kan barnehagen ta i mot barn fra andre kommuner.

Barna opptas i grupper med mest mulig hensiktsmessig alders-og kjønnssammensetning.

7.ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid er fra klokka 06.30 - 17.00, mandag - fredag. Barnehagen har stengt 3 uker i juli måned, stengt jule-og- nyttårsaften, stengt mellom jul og nyttår og de 3 dagene i påskeuken. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt.

8.OPPSIGELSE

Oppsigelse av barnehageplass leveres skriftlig til barnehagen. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den 1. i hver måned.

9.BETALING

Betalingssatsene til Rakkestad kommune følges. Betalingen skjer den 20 . hver måned, 11 måneder i året. Barnehage-året regnes fra den 1. august det ene året til 1. august neste år. Ved sykdomsfravær mer enn 14 dager, halveres foreldrebetalingen i det tidsrommet barnet er sykt. Lege-erklæring må fremlegges.

Unnlatelse av betaling av barnehageplass i 2 måneder kan medføre oppsigelse av plassen, og det kan skje med øyeblikkelig virkning. Fra og med annet barn gis det 30% søskenmoderasjon. Reduksjonen regnes av den minste plassen.

10.MÅLTID

Ett måltid samt melk eller annen drikke holdes av barnehagen. For dette betaler foreldre/ foresatte et beløp i måneden. Vi følger satsene til de kommunale barnehagene. Barna har selv med matpakke til frokost og får ett fruktmåltid på ettermiddagen.

11.FRIPLASS

Det kan søkes om hel eller delvis friplass. Søknad om friplass sendes NAV.

12.HELSEFORHOLD

Barnehagen står under tilsyn av helsestasjonen. Når et barn har fått plass i barnehagen, må foreldrene fylle ut en erklæring om barnets helsetilstand som er godkjent av helsedirektoratet.

Barn som representerer smittefare, kan ikke være i barnehagen.

13.KLÆR OG UTSTYR

Barn skal være kledd slik at de kan delta i aktiviteter ute og inne etter ulike årstider. Nødvendig skift må ligge i barnehagen. Klær og skotøy må merkes med barnets navn.

14. PROKURA

Daglig leder/ styrer har prokura.

15.AREALUTNYTTING

Netto lekeareal i barnehagen er 4 m2 for barn over 3 år. For barn under 3 år er normen for areal 5.5m2.

Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler benyttes til andre møte/ aktivitetstilbud. Sameiet for Menighetshuset Holøsåsen står ansvarlig for utleie og bruk.

16. TAUSHETSPLIKT

Barnehagens styre, barnehagens samarbeidsutvalg ag personalet ved barnehagen har taushetsplikt etter gjeldende lover om barnehager.

17. INTERNKONTROLL

Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekkliste hvert år i følge "Forskrift om internkontroll".

18. ANSETTELSE AV PERSONALE OG STYRER/DAGLIG LEDER

Barnehagens styre ansetter personale og fastsetter stillingsinstrukser. Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning. Personalet har taushetsplikt og skal ved ansettelse legge frem gyldig politiattest. Alle ansatte bør ha en positiv innstilling til barnehagens kristne innhold og profil.

19. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene for Noahs Ark barnehage gjøres gjeldende fra 01.02.2011. Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra Samarbeidsutvalget, og sendes kommunen til orientering. Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

Vedtektene er vedtatt i generalforsamling for barnehagen 17.12.2008

Styret for Rakkestad Normisjon


Noahs Ark

Bergveien 13
1890 Rakkestad
Tlf 69 22 30 68
e-post: post@noahsarkbarnehage.no